Onze verkoopsvoorwaarden

Art. 1: Iedere verkoop heeft plaats onder de bijzondere voorwaarden hieronder vermeld. Alleen deze zijn geldig en door het feit van zijn bestelling erkent de koper zich te gedragen naar deze voorwaarden.

Art. 2: Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet.

Art. 3: Leveringstermijnen worden slechts ten informatietitel gegeven en kunnen niet als bindend worden beschouwd. Laattijdige levering of uitvoering kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot enigerlei schade die is ingeroepen door de koper. Laattijdige levering brengt onder geen voorwaarden vernietiging van de geplaatste bestelling met zich.

Art. 4: Klachten betreffende de geleverde goederen of uitgevoerde prestaties dienen schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden binnen de 8 dagen na levering. Elke laattijdige klacht is onontvankelijk. Het bedrag op de factuur alsook de betalingsmodaliteiten blijven ongewijzigd in geval van klacht, tenzij bij voorafgaand schriftelijk akkoord.

Art. 5: Behoudens andere schriftelijke overeenkomst moeten alle facturen betaald worden bij afhaling der goederen zonder korting. Vanaf de vervaldag der factuur brengt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar op.

Art. 6: Ingeval van niet-betaling op de vervaldag door nalatigheid of onwil zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 12 % met een minimum van 125 € ten titel van conventionele schadevergoeding.

Art. 7: De algemene verkoopsvoorwaarden door de klant op de bestelbon aangebracht worden door ons niet aanvaard tenzij deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen en vermeld.

Art. 8: De waarborg dekt nooit het onderhoud, regelen, aanpassen en andere afstellingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het voertuig. De waarborg zal enkel zijn uitwerking houden in zoverre de koper het normaal onderhoud van het voertuig (olie verversen, smering, afstelling, enz.) laat uitvoeren en daarvan het bewijs levert. De waarborg geldt niet wanneer het voertuig bij een ongeval schade opgelopen heeft of wanneer herstellingen uitgevoerd of wijzigingen aangebracht werden buiten onze eigen werkplaatsen of in door ons erkende werkplaatsen. De waarborg geldt ook niet bij nalatigheid vanwege de koper of bij gebrek aan onderhoud, abnormaal of verkeerd gebruik, het aanwenden van onaangepaste producten of producten van slechte kwaliteit. Uitgesloten van de waarborg is eveneens de schade die het voertuig kan oplopen te wijten aan vriesweer of andere slechte weersomstandigheden. Alle werken in uitvoering van de waarborg moeten, na tegensprekelijke vaststelling en op voorafgaande afspraak uitsluitend gebeuren in onze eigen werkplaatsen of in een door ons erkende werkplaats, waarbij de koper het voertuig moet brengen, of op zijn kosten moet laten brengen. Alle kosten gemaakt buiten onze werkplaatsen en zonder en aan ons gericht voorafgaand aangetekend schrijven, blijven steeds ten laste van de koper.

Art. 9: Garantie/waarborg vervalt indien het voertuig niet gebruikt wordt voor zijn bestemde doeleinden. Circuit gebruik of gesloten openbare weg met circuit karakter lijden tot verval van garantie.

Art. 10: Onze prijzen en catalogi zijn enkel ter informatie opgesteld en kunnen niet als bindend worden beschouwd.

Art. 11: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken in het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Art. 12: De verzending der goederen, zelfs Franco, zijn op risico van de bestemmeling

Art. 13: Wagens worden gereden onder verantwoordelijkheid van de klant.

Art. 14: In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 B.W. wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.